Архивы по Категориям: Документы за 2003 г. - Page 388

Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент платіжних систем
 
               Л И С Т
 
          26.12.2003 N 25-121/1719
 
                   Територіальним управлінням
                   НБУ
                   ОПЕРУ НБУ
                   Банкам України та їх філіям
 
 
       Про затвердження Положення про порядок
     здійснення уповноваженими банками операцій за
      документарними акредитивами в розрахунках за
         зовнішньоекономічними операціями
 
 
   Надсилаємо для керівництва та використання в роботі Положення
про порядок здійснення уповноваженими  банками  операцій  за
документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними
операціями, затверджене постановою Правління Національного банку
України від 03.12.2003 N 514 та зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 24.12.2003 за N 1213/8534 ( z1213-03 ) (далі -
Положення).
 
   На виконання протокольного доручення від 03.12.2003 N 18 щодо
узагальнення  досвіду  застосування  банками  вищезазначеного
Положення ( z1213-03 ) просимо надати питання, які не знайшли
свого відображення в ньому і на Ваш погляд мають бути врегульовані
цим  Положенням.  Крім цього, просимо зазначити, які вимоги
Положення викликають у  Вас  труднощі  при  їх  практичному
застосуванні.
 
   Свої пропозиції  просимо  надіслати  на  адресу  нашого
департаменту до 15 березня 2004 року.
 
   Доведіть текст цього Положення ( z1213-03 ) до  відома
клієнтів.
 
 Директор Департаменту
 платіжних систем                   В.М.Кравець
Про оцінку земель

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
            Про оцінку земель
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 15, ст.229 )
 
 ( Iз змінами, внесеними згідно із Законом
  N 1808-IV ( 1808-15 ) від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 38, ст.471 )
 
 
 
   Цей Закон визначає правові засади проведення оцінки земель,
професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні
та спрямований на регулювання відносин, пов’язаних з процесом
оцінки земель, забезпечення проведення оцінки земель, з метою
захисту  законних  інтересів  держави  та  інших  суб’єктів
правовідносин  у  питаннях  оцінки  земель,  інформаційного
забезпечення оподаткування та ринку земель.
 
               Розділ I
 
            ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
 
   У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в
такому значенні:
 
   бонітування ґрунтів - порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх
основними природними властивостями, що мають сталий характер і
суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур,
вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах;
 
   валовий дохід - сукупні грошові надходження, які очікуються
від реалізації прав на земельну ділянку;
 
   вартість земельної ділянки - еквівалент цінності земельної
ділянки, виражений у ймовірній сумі грошей, яку може отримати
продавець;
 
   дата оцінки земельної ділянки - дата (число, місяць та рік),
на яку проводиться оцінка земельної ділянки та визначається її
вартість. Для нормативної грошової оцінки земельної ділянки -
дата, вказана в технічній документації;
 
   економічна оцінка земель - оцінка землі як природного ресурсу
і засобу виробництва у сільському та лісовому господарствах і як
просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що
характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання
та дохідність з одиниці площі;
 
   експертна грошова  оцінка  земельних ділянок - результат
визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав
оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із
застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур,
що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і
оформлення результатів у вигляді звіту;
 
   земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими
межами,  певним місцем розташування, з визначеними щодо неї
правами;
 
   земельні поліпшення - зміна якісних характеристик земельної
ділянки внаслідок розташування в її межах будинків, будівель,
споруд, об’єктів інженерної інфраструктури, меліоративних систем,
багаторічних насаджень, лісової та іншої рослинності, а також
внаслідок господарської діяльності або проведення певного виду
робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів тощо);
 
   капіталізація -  визначення  вартості  об’єкта оцінки на
підставі чистого операційного або рентного доходу від  його
використання;
 
   метод оцінки - спосіб визначення вартості об’єкта оцінки,
послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати
певний методичний підхід;
 
   непрофесійна оцінка земель - оцінка, проведена з порушенням
кваліфікаційних вимог, що визначаються цим Законом;
 
   нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований
рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і
затвердженими нормативами;
 
   оціночні процедури - дії (етапи), виконання яких у певній
послідовності дає можливість провести оцінку земельної ділянки;
 
   рентний дохід (земельна рента) - дохід, який можна отримати
із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця
розташування земельної ділянки;
 
   ціна земельної ділянки - фактична сума грошей, сплачена за
перехід прав на земельну ділянку або на подібну до неї земельну
ділянку від продавця до покупця;
 
   чистий операційний дохід - різниця між прогнозованою сумою
надходжень від використання земельної ділянки та операційними
витратами, пов’язаними з одержанням валового доходу.
 
   Стаття 2. Правове регулювання оцінки земель
 
   Правове регулювання оцінки земель здійснюється відповідно до
Конституції  України ( 254к/96-ВР ), Земельного кодексу України
( 2768-14 ),  Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ),  цього
Закону,  законів  України,  інших  нормативно-правових актів,
прийнятих відповідно до них.
 
   Стаття 3. Об’єкти оцінки земель
 
   Об’єктами    оцінки    земель    є:    територія
адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, території
оціночних районів та зон, земельні ділянки чи їх частини або
сукупність земельних ділянок і прав на них, у тому числі на
земельні частки (паї), у межах території України.
 
   Стаття 4. Принципи проведення оцінки земель
 
   Оцінка земель проводиться на основі принципів:
 
   законності, додержання   законів   України,    інших
нормативно-правових актів у сфері оцінки земель;
 
   єдності методологічного та інформаційного простору у сфері
оцінки земель;
 
   безперервності процесу оцінки земель;
 
   доступності використання даних з оцінки земель;
 
   рівності перед законом суб’єктів оціночної діяльності у сфері
оцінки земель.
 
   Стаття 5. Види оцінки земель
 
   Залежно від  мети  та  методів проведення оцінка земель
поділяється на такі види:
 
   бонітування ґрунтів;
 
   економічна оцінка земель;
 
   грошова оцінка земельних ділянок.
 
   Дані бонітування ґрунтів є складовою частиною державного
земельного кадастру та є основою проведення економічної оцінки
сільськогосподарських угідь  і  враховуються  при  визначенні
екологічної   придатності   ґрунтів   для   вирощування
сільськогосподарських   культур,   а    також    втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
 
   Дані з економічної оцінки земель є основою при проведенні
нормативної  грошової  оцінки  земельних  ділянок,  аналізі
ефективності використання земель порівняно з іншими природними
ресурсами  та  визначенні  економічної  придатності  земель
сільськогосподарського    призначення   для   вирощування
сільськогосподарських культур.
 
   Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та
порядку проведення може бути нормативною і експертною.
 
   Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується
для визначення розміру земельного податку, державного мита при
міні,  спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із
законом, орендної плати за земельні  ділянки  державної  та
комунальної   власності,  втрат  сільськогосподарського  і
лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та
механізмів економічного стимулювання раціонального використання та
охорони земель.
 
   Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них
проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки.
 
   Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується
при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та
прав на них, крім випадків, визначених цим Законом, а також іншими
законами.
 
   Стаття 6. Суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель
 
   Суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є:
 
   органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,
які здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні
та фізичні особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних
ділянок;
 
   юридичні особи - суб’єкти господарювання незалежно від їх
організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму
складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок
та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у
встановленому законом порядку;
 
   фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, які
отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних
робіт у встановленому законом порядку;
 
   юридичні особи - суб’єкти господарювання незалежно від їх
організаційно-правової  форми  та  форми  власності,  які  в
установленому законом порядку отримали ліцензії на проведення
робіт із землеустрою.
 
   Стаття 7. Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних
        ділянок та розробники технічної документації
        з оцінки земель
 
   Оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок
можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства,
які  склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне
свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ).
 
   Оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок не
може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини, якщо ця
судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.
 
   Розробниками технічної документації з бонітування ґрунтів,
економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних
ділянок є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення
робіт із землеустрою.
 
   Стаття 8. Професійна підготовка оцінювачів з експертної
        грошової оцінки земельних ділянок
 
   Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок проводиться навчальними закладами, які уклали
угоди про співробітництво щодо професійної підготовки оцінювачів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок з центральним органом
виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
   Центральний орган  виконавчої  влади  з питань земельних
ресурсів повинен сприяти створенню конкурентного середовища серед
навчальних  закладів,  які  здійснюють  професійну підготовку
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
 
   Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок складається з навчання за програмами базової
підготовки та підвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змісту
навчальних програм підлягають обов’язковому погодженню Наглядовою
радою з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок, до
якої входять представники центрального органу виконавчої влади з
питань земельних ресурсів, Фонду державного майна України та
саморегулівних організацій оцінювачів у сфері оцінки землі і яка
здійснює контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок.
 
   Положення про Наглядову раду з питань експертної грошової
оцінки земельних ділянок  ( 1552-2004-п ) затверджує  Кабінет
Міністрів України.
 
   Фізичні особи, які пройшли навчання за програмою базової
підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок та
стажування протягом одного року у складі суб’єкта оціночної
діяльності  разом з оцінювачем з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, який має не менше ніж дворічний  досвід
практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали
кваліфікаційний іспит, отримують кваліфікаційне свідоцтво.
 
   Рішення про  видачу  кваліфікаційного  свідоцтва  приймає
екзаменаційна  комісія.  Склад  цієї  комісії  формується  з
представників  органів виконавчої влади, до повноважень яких
належить реалізація державної політики з  питань  експертної
грошової оцінки земельних ділянок і які мають необхідний рівень
підготовки  з  цих  питань,  та  представників,  делегованих
саморегулівними організаціями оцінювачів у сфері оцінки землі, і
затверджується центральним органом виконавчої влади з питань
земельних ресурсів.
 
   Центральний орган  виконавчої  влади  з питань земельних
ресурсів веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок, які отримали кваліфікаційне свідоцтво.
 
   Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок ( 941-2007-п ), які отримали
кваліфікаційне свідоцтво, встановлює Кабінет Міністрів України.
 
   Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок
зобов’язані не рідше одного разу в  два  роки  підвищувати
кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання
цієї вимоги є підставою для зупинення дії  кваліфікаційного
свідоцтва  оцінювача  з експертної грошової оцінки земельних
ділянок.
 
   Стаття 9. Позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
        з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 
   Рішення про  позбавлення оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних  ділянок  кваліфікаційного  свідоцтва  (його
анулювання) приймає екзаменаційна комісія за письмовим поданням
заінтересованих осіб з таких підстав: неодноразове грубе порушення
оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки земель; рішення суду
за фактами непрофесійної оцінки земельних ділянок, яка проведена
оцінювачем; наявності в оцінювача судимості за корисливі злочини,
якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом
порядку; з’ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного
свідоцтва; з’ясування факту  порушення  оцінювачем  обмежень,
встановлених статтею 14 цього Закону.
 
   Про прийняте екзаменаційною комісією рішення про позбавлення
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок центральний орган виконавчої влади з питань
земельних ресурсів повідомляє оцінювача письмово у двотижневий
строк  після  надходження  відповідного  протоколу  засідання
екзаменаційної комісії.
 
   Рішення про позбавлення оцінювача з експертної  грошової
оцінки земельних ділянок кваліфікаційного свідоцтва може бути
оскаржено в судовому порядку.
 
   Стаття 10. Права та обов’язки суб’єктів оціночної діяльності
        у сфері оцінки земель
 
   Права та обов’язки суб’єктів оціночної діяльності у сфері
оцінки  земель визначаються   цим  Законом, Законом України
"Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні" ( 2658-14 ) та іншими законами України.
 
   Стаття 11. Діяльність у сфері оцінки земель
 
   Діяльність у сфері оцінки земель включає:
 
   нормативно-методичне забезпечення оцінки земель;
 
   навчальну діяльність;
 
   ліцензування в установленому законом порядку проведення робіт
із землеустрою та землеоціночних робіт;
 
   розробку документації з оцінки земель та внесення даних з
оцінки земель до державного земельного кадастру;
 
   державну експертизу технічної документації з оцінки земель та
рецензування  звітів  з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, крім звітів з експертної грошової оцінки земельних
ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу,
відповідно до закону; ( Абзац шостий статті 11 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1808-IV ( 1808-15 ) від 17.06.2004 )
 
   затвердження технічної  документації  з  оцінки  земель
відповідно до закону;
 
   надання консалтингових послуг з оцінки земель;
 
   іншу діяльність у сфері оцінки земель відповідно до закону.
 
              Розділ II
 
         ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦIНКИ ЗЕМЕЛЬ
 
   Стаття 12. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель
 
   Нормативно-методичне регулювання оцінки земель здійснюється у
відповідних нормативно-правових актах, що встановлюють порядок
проведення оцінки земель, організації і виконання землеоціночних
робіт, склад і зміст технічної документації та звітів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, вимоги до них, порядок їх
виконання.
 
   Нормативно-правові акти з проведення оцінки земель,  які
розробляються  з  урахуванням  вимог  положень  національних
стандартів, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 13. Обов’язкове проведення грошової оцінки земельних
        ділянок
 
   Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у
разі:
 
   визначення розміру земельного податку;
 
   визначення розміру орендної плати  за  земельні  ділянки
державної та комунальної власності;
 
   визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та
даруванні земельних ділянок згідно із законом;
 
   визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва;
 
   розробки показників та механізмів економічного стимулювання
раціонального використання та охорони земель.
 
   Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у
разі:
 
   відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до
державної або комунальної власності;
 
   застави земельної ділянки відповідно до закону;
 
   визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного
проекту на земельні поліпшення;
 
   визначення вартості  земельних  ділянок,  що належать до
державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до
статутного фонду господарського товариства;
 
   визначення вартості  земельних ділянок при реорганізації,
банкрутстві  або  ліквідації   господарського   товариства
(підприємства) з державною часткою чи часткою комунального майна,
яке є власником земельної ділянки;
 
   виділення або визначення частки держави чи територіальної
громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній
власності;
 
   відображення вартості земельних ділянок та права користування
земельними  ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до
законодавства України;
 
   визначення збитків  власникам  або  землекористувачам  у
випадках, встановлених законом або договором;
 
   рішення суду.
 
   У всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може
проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та
іншими законами України.
 
   Стаття 14. Обмеження щодо проведення експертної грошової
        оцінки земельних ділянок
 
   Суб’єкти оціночної діяльності не можуть проводити експертну
грошову оцінку земельних ділянок у разі, якщо:
 
   земельні ділянки, що підлягають експертній грошовій оцінці,
належать суб’єкту оціночної діяльності або  оцінювачам,  які
працюють у його складі;
 
   оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок має
родинні зв’язки із замовником оцінки земельної ділянки  або
суб’єктом господарювання, керівництво якого має родинні зв’язки із
замовником;
 
   земельні ділянки, що підлягають експертній грошовій оцінці,
належать засновникам або учасникам суб’єкта оціночної діяльності.
 
   Експертна грошова  оцінка земельних ділянок, проведена з
порушенням вимог цієї статті, а також проведена не суб’єктами
оціночної діяльності, є недійсною.
 
   Стаття 15. Підстави для проведення оцінки земель
 
   Підставою для проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів,
економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних
ділянок) є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування.
 
   Нормативна грошова оцінка земельних ділянок може проводитися
також на підставі договору, який укладається заінтересованими
особами в порядку, встановленому законом.
 
   Підставами для  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної ділянки є договір, який укладається заінтересованими
особами в порядку, встановленому законом, а також рішення суду.
 
   Стаття 16. Порядок проведення бонітування ґрунтів
 
   Бонітування ґрунтів проводиться відповідно  до  державних
стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових актів
на землях сільськогосподарського призначення та лісового фонду.
 
   Бонітування ґрунтів  на  землях  сільськогосподарського
призначення проводиться не рідше як один раз у 7 років.
 
   Бонітування ґрунтів  проводиться  юридичними особами, які
отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.
 
   Стаття 17. Порядок проведення економічної оцінки земель
 
   Економічна оцінка земель проводиться відповідно до державних
стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових актів
на землях сільськогосподарського призначення незалежно від форм
власності.
 
   Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення
проводиться не рідше як один раз у 5-7 років.
 
   Економічна оцінка земель проводиться юридичними особами, які
отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.
 
   Стаття 18. Порядок проведення нормативної грошової оцінки
        земельних ділянок
 
   Нормативна грошова оцінка земельних  ділянок  проводиться
відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших
нормативно-правових актів на землях усіх категорій та  форм
власності.
 
   Нормативна   грошова   оцінка   земельних   ділянок
сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один
раз у 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше
як один раз у 7-10 років.
 
   Нормативна грошова оцінка земельних  ділянок  проводиться
юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із
землеустрою.
 
   Стаття 19. Порядок проведення експертної грошової оцінки
        земельних ділянок
 
   Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться на
основі таких методичних підходів:
 
   капіталізація чистого операційного або рентного доходу від
використання земельних ділянок;
 
   зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;
 
   врахування витрат на земельні поліпшення.
 
   Експертна грошова  оцінка  земельних  ділянок проводиться
суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно
до вимог цього Закону, Закону України "Про оцінку майна, майнових
прав і професійну оціночну діяльність в Україні"  ( 2658-14 ), а
також інших нормативно-правових актів та державних стандартів,
норм і правил.
 
              Розділ III
 
          ДОКУМЕНТАЦIЯ З ОЦIНКИ ЗЕМЕЛЬ
            ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
 
   Стаття 20. Документація з оцінки земель
 
   За результатами бонітування ґрунтів,  економічної  оцінки
земель  та  нормативної  грошової  оцінки  земельних ділянок
складається технічна документація, а за результатами проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок складається звіт.
 
   Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки
оформляються як витяг з технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель.
 
   Розробники технічної  документації з бонітування ґрунтів,
економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних
ділянок, а також звітів про проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок  зобов’язані  безоплатно  передавати  копії
матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою.
 
   Користування матеріалами Державного фонду документації із
землеустрою здійснюється в порядку, встановленому законодавством
України.
 
   Стаття 21. Державна експертиза документації з оцінки земель
 
   Технічна документація з бонітування ґрунтів,  економічної
оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а
також звіти з експертної грошової оцінки земельних  ділянок
державної та комунальної власності у разі їх продажу підлягають
державній експертизі відповідно до закону.
( Стаття 21 в редакції Закону N 1808-IV ( 1808-15 ) від
17.06.2004 )
 
   Стаття 22. Рецензування звітів з експертної оцінки земельних
        ділянок
 
   Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, крім
звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та
комунальної власності у разі їх продажу, підлягають рецензуванню.
( Абзац перший статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1808-IV ( 1808-15 ) від 17.06.2004 )
 
   Рецензування звіту з експертної грошової оцінки земельних
ділянок здійснюється у разі обов’язкового проведення експертної
грошової  оцінки  земельних  ділянок,  а  також  на  вимогу
заінтересованих осіб та в інших випадках, визначених законом.
 
   Підставою для рецензування звіту з експертної грошової оцінки
земельних ділянок на вимогу заінтересованих осіб є їх письмове
звернення до осіб, яким відповідно до цього Закону надано право
здійснювати рецензування.
 
   Обов’язковим є рецензування звітів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок у разі викупу земельних ділянок права
приватної власності для суспільних потреб та примусового їх
відчуження з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону.
 
   Порядок рецензування звітів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних
ділянок здійснюється:
 
   оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок із
стажем практичної роботи не менше двох років;
 
   експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок.
 
   Стаття 23. Затвердження технічної документації з оцінки
        земель
 
   Технічна документація з бонітування ґрунтів,  економічної
оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у
межах населених пунктів затверджується відповідною сільською,
селищною, міською радою.
 
   Технічна документація  з бонітування ґрунтів, економічної
оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок,
розташованих за межами населених пунктів, затверджується районними
радами.
 
   Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку
окремої земельної ділянки видається відповідним органом виконавчої
влади з питань земельних ресурсів.
 
   Стаття 24. Фінансування робіт з оцінки земель
 
   Фінансування робіт з оцінки земель та земельних ділянок може
проводитися за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих
бюджетів, коштів землевласників і землекористувачів та інших
джерел, не заборонених законом.
 
              Розділ IV
 
      ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI ОЦIНКИ ЗЕМЕЛЬ.
     САМОРЕГУЛIВНI ОРГАНIЗАЦIЇ У СФЕРI ОЦIНКИ ЗЕМЕЛЬ
 
   Стаття 25. Державне регулювання у сфері оцінки земель
 
   Державне регулювання у сфері оцінки  земель  полягає  в
забезпеченні об’єктивності та законності проведення оцінки земель,
контролю у цій сфері, впровадження в практику оціночної діяльності
міжнародних норм та правил, створення конкурентного середовища для
суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель і серед
навчальних  закладів,  що  здійснюють  професійну  підготовку
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також
у забезпеченні суспільних інтересів з питань оцінки земель.
 
   Державне регулювання  у  сфері  оцінки земель здійснюють
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний
орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, а також інші
органи виконавчої влади відповідно до закону.
 
   Органи виконавчої  влади  з  питань  земельних  ресурсів
узагальнюють дані про результати експертної грошової оцінки та
ціну земельних ділянок і не рідше ніж раз на рік публікують їх у
засобах масової інформації відповідно до закону.
 
   Стаття 26. Саморегулівні організації у сфері оцінки земель
 
   Порядок утворення та діяльність саморегулівних організацій у
сфері оцінки земель визначаються законодавством про об’єднання
громадян, а їх повноваження - Законом України "Про оцінку майна,
майнових  прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ).
 
   Саморегулівні організації оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок є юридичними особами, які діють на
засадах самоврядування. Діяльність саморегулівних організацій у
сфері оцінки земель не має на меті отримання прибутку.
 
   Порядок визнання  центральним органом виконавчої влади з
питань земельних ресурсів статусу саморегулівної  організації
оцінювачів  з  експертної  грошової оцінки земельних ділянок
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
               Розділ V
 
        ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ТА ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
     ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРI ОЦIНКИ ЗЕМЕЛЬ
 
   Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства
        у сфері оцінки земель
 
   Суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель несуть
відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері оцінки
земель відповідно до закону.
 
   Стаття 28. Вирішення спорів
 
   Спори між суб’єктами оціночної діяльності,  пов’язані  з
оцінкою земель, вирішуються в судовому порядку.
 
              Розділ VI
 
            ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
 
   підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо  приведення  законодавчих  актів  України  у
відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади  їх  нормативно-правових  актів  у
відповідність із цим Законом.
 
   3. Внести до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав
та  професійну  оціночну діяльність в Україні"  ( 2658-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251) такі
зміни:
 
   а) в абзаці другому частини другої статті 3 слова "у тому
числі земельні ділянки" виключити;
 
   б) у  частині другій статті 15 слова "оцінка земельних
ділянок" виключити.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 11 грудня 2003 року
     N 1378-IПро внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 4 червня 2003 р. N 871
                Київ
 
        Про внесення змін до деяких постанов
          Кабінету Міністрів України
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1821 ( 1821-2003-п ) від 26.11.2003
      N 124 ( 124-2004-п ) від 04.02.2004
      N  16 (  16-2005-п ) від 06.01.2005
      N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005
      N 707 ( 707-2007-п ) від 12.05.2007 }
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
 
 
   Прем’єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 34
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 4 червня 2003 р. N 871
 
               ЗМIНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 
 
   { Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 707
( 707-2007-п ) від 12.05.2007 }
 
 
   2. В абзаці третьому пункту 3 Порядку та умов обов’язкового
державного особистого страхування посадових осіб органів державної
податкової служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 3 червня 1994 р. N 349 ( 349-94-п ) (ЗП України,
1994 р., N 9, ст. 232; Офіційний вісник України, 1998 р., N 34,
ст. 1277), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній
комісії з регулювання ринків фінансових послуг".
 
   3. В абзаці третьому пункту 3 Порядку та умов державного
обов’язкового страхування службових осіб державних органів у
справах захисту прав споживачів, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 11 червня 1994 р. N 385 ( 385-94-п ) (ЗП
України, 1994 р., N 10, ст. 240; Офіційний вісник України,
2002 р., N 34, ст. 1588), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами
"Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".
 
   4. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов’язкового
державного  страхування  посадових  осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного  контролю,  затверджених  постановою
Кабінету Міністрів  України  від  31 березня 1995 р. N 227
( 227-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 156),  слово
"Укрстрахнагляді"  замінити  словами  "Державній  комісії  з
регулювання ринків фінансових послуг".
 
   5. В абзаці першому пункту 2 Положення про порядок і умови
обов’язкового  особистого страхування працівників відомчої та
сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин
(команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 квітня 1995 р. N 232 ( 232-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 6,
ст. 159),  слова  "Комітеті  у справах нагляду за страховою
діяльністю" замінити словами "Державній комісії з регулювання
ринків фінансових послуг".
 
   6. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов’язкового
державного страхування спортсменів вищих категорій, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. N 378
( 378-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 203),  слово
"Укрстрахнагляду"  замінити  словами  "Державної  комісії  з
регулювання ринків фінансових послуг".
 
   7. У пункті 6 Положення про обов’язкове особисте страхування
від нещасних випадків на транспорті, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28 червня  1995  р.  N  469
( 469-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 9, ст. 231; 1996 р., N 16,
ст. 451), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній
комісії з регулювання ринків фінансових послуг".
 
   8. В абзаці третьому пункту 3 Порядку та умов обов’язкового
державного страхування працівників державної лісової охорони,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня
1995 р. N 589 ( 589-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 260),
слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з
регулювання ринків фінансових послуг".
 
   9. В абзаці першому пункту 8 постанови Кабінету Міністрів
України від 1 листопада 1995 р. N 873 ( 873-95-п ) "Про результати
комплексних перевірок діяльності  довірчих  товариств"  слова
"Головну державну податкову інспекцію" замінити словами "Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг".
 
   10. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов’язкового
державного страхування посадових осіб Державного комітету України
по  стандартизації,  метрології  та  сертифікації  і  його
територіальних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 12 лютого 1996 р. N 196 ( 196-96-п ) (ЗП України,
1996 р., N 7, ст. 213), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами
"Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".
 
   11. В абзаці другому пункту 12 Положення про надання митним
органам України фінансових гарантій щодо обов’язкової доставки
товарів до митниць призначення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 червня 1996 р. N 700 ( 700-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 14, ст. 387; Офіційний вісник України,
1999 р., N 11, ст. 424), слово "Укрстрахнагляд" замінити словами
"Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг".
 
   12. В абзаці десятому пункту 3 Положення про обов’язкове
особисте  страхування  від  нещасних випадків на транспорті,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня
1996 р. N 959 ( 959-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 451;
Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1889),  слово
"Укрстрахнагляді"  замінити  словами  "Державній  комісії  з
регулювання ринків фінансових послуг".
 
 
   ( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 16
( 16-2005-п ) від 06.01.2005 )
 
 
   ( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 124
( 124-2004-п ) від 04.02.2004 )
 
 
   15. В абзаці другому пункту 6 Тимчасового положення про
товариство  взаємного  страхування,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 р. N 132 ( 132-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 64), слово
"Укрстрахнаглядом" замінити  словами  "Державною  комісією  з
регулювання ринків фінансових послуг".
 
   16. У підпункті 4 пункту 6 Типового положення про організацію
діяльності аварійних комісарів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 8 ( 8-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 1, ст. 18), слово "Укрстрахнагляду"
замінити  словами  "Державної  комісії  з регулювання ринків
фінансових послуг".
 
   ( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788
( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
 
   ( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1821
( 1821-2003-п ) від 26.11.2003 )
 
   19. У підпункті "б" пункту 2 та пункті 4 постанови Кабінету
Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1280 ( 1280-98-п ) "Про
впровадження  механізму  страхування  експортних та кредитних
ризиків" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1228) слова
"Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю" замінити
словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України" у відповідному відмінку.
 
   20. У пункті 5 Порядку та умов обов’язкового страхування
медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом
імунодефіциту  людини  під  час  виконання  ними професійних
обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку  з  цим
інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком
ВIЛ-інфекції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 1998 р. N 1642 ( 1642-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 42, ст. 1552), слово "Укрстрахнагляду"
замінити  словами  "Державної  комісії  з регулювання ринків
фінансових послуг".
 
   21. В абзацах третьому, четвертому пункту 3, абзаці першому
пункту 6 та абзаці п’ятому пункту 7 постанови Кабінету Міністрів
України від 4 грудня 1998 р. N 1926 ( 1926-98-п ) "Про створення
мережі  закладів  з  організації  надання  медичної допомоги
"Асістанс-Україна" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 49,
ст. 1796)  слова  "Комітет  у  справах нагляду за страховою
діяльністю" в усіх відмінках замінити словами "Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.
 
   ( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788
( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
 
   ( Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 16
( 16-2005-п ) від 06.01.2005 )
 
   24. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
15 вересня 1999 р. N 1690 ( 1690-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 37, ст. 1866) слова "Комітетові у справах нагляду за
страховою діяльністю", у пункті 2 Умов конкурсу на залучення
іноземних  інвесторів  до  заснування  центрального  закладу
Асістанс-Україна",  затверджених  зазначеною постановою, слово
"Укрстрахнагляду" замінити словами "Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.
 
   25. У позиції 8 переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001; 2002 р., N 23, ст. 1103):
 
   абзац "страхова діяльність" виключити;
 
   доповнити перелік позицією 33 такого змісту:
 
"33. Державна комісія з регулювання     страхова діяльність".
ринків фінансових послуг
 
   ( Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788
( 788-2005-п ) від 20.08.2005 Щодо заміни бланку ліцензії, виданої Державному підприємству Зуївській ордена Трудового Червоного Прапора експериментальній ТЕЦ

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            26.11.2003 N 1228
 
 
     Щодо заміни бланку ліцензії, виданої Державному
       підприємству Зуївській ордена Трудового
       Червоного Прапора експериментальній ТЕЦ
 
 
   Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", відповідно до Інструкції
про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання
електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької
діяльності, затвердженої постановою НКРЕ від 06.10.99 N 1305
( z0738-99 ), Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Замінити бланк  ліцензії ВР N 0035 на право здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії,
виданої  Державному  підприємству  Зуївській ордена Трудового
Червоного Прапора експериментальній ТЕЦ ( v0146298-96 ) (код
ЄДРПОУ 04623778, Донецька обл., м. Зугрес, вул. Станційна, 1), на
бланк, у якому вказати назву ліцензіата: "Державне підприємство
"Зуївська експериментальна теплоелектроцентраль", як зазначено у
свідоцтві про державну реєстрацію підприємства.
 
 Голова Комісії                      Ю.Продан
Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ВАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» (Дніпропетровська область)


        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.07.2003 N 50/273
 
 
   Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої
       до ВАТ "Дніпроважпапірмаш ім. Артема"
          (Дніпропетровська область)
 
 
   Відповідно до Положення про порядок застосування до суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Міністерства економіки України N 52 ( z0260-00 ) від
17.04.2000 р. (реєстр. Мін’юсту України  від  05.05.2000  р.
N 260/4481),  із  змінами та доповненнями, внесеними наказом
Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр.
Мін’юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції  України  від
08.10.2001 р.  N  226  (  z0873-01 ) (реєстр. Мін’юсту від
10.10.2001 р. N 873/6064), та враховуючи лист-звернення Державної
податкової  адміністрації України, вих. N 6204/5/23-5416 від
16.07.2003 р., вх. N 46/2604 від 18.07.2003 р., Н А К А З У Ю:
 
   1. Призупинити до 3 листопада 2003 року дію спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності по відношенню до ВАТ "Дніпроважпапірмаш ім. Артема"
(49034, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 98, код ЄДРПОУ
00218911).
 
   2. ВАТ "Дніпроважпапірмаш ім. Артема" відповідно до ст. 9
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) до
27 жовтня 2003 року поінформувати щодо виконання рішення суду та
стан повернення валютних цінностей на територію України.
 
   3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної
митної служби України, Державної податкової адміністрації України,
Національного  банку  України, Головного управління зовнішніх
зносин, зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної
державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного
центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
 
   4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації про цей наказ на WEB-сторінці в комп’ютерній мережі
Internet.
 
   5. Головному    управлінню    зовнішніх    зносин,
зовнішньоекономічної  діяльності  Дніпропетровської  обласної
державної адміністрації  (Завгородний  Ю.А.) довести наказ до
суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Стеценка В.О.
 
 Перший заступник Міністра              В.Пятницький
 
Про включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            26.12.2003 N 864
 
 
      Про включення до Державного реєстру наукових
      установ, яким надається підтримка держави
 
 
   На виконання пунктів 3, 4, 7 Положення про Державний реєстр
наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року
N 380 ( 380-2001-п ), та на підставі рішення Державної комісії з
питань Державного  реєстру  (протокол  N  11  від  19.12.03)
Н А К А З У Ю:
 
   1. Включити до Державного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави, наукові установи і вищі навчальні
заклади  III-IV  рівнів  акредитації  та  видати  свідоцтва
встановленого зразка згідно з додатком 1.
 
   2. Затвердити  результати  державної  атестації  наукових
установ, що не мають відомчої підпорядкованості, згідно з додатком
2.
 
   3. Департаменту    науково-технологічного    розвитку
(Свіженко В.О.) в офіційних друкованих засобах Міністерства освіти
і науки України оприлюднити перелік установ,  включених  до
Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка
держави.
 
   4. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на Першого
заступника міністра Гуржія А.М.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОН України
                   26.12.2003 N 864
 
 
               ПЕРЕЛІК
      вищих навчальних закладів III та IV рівнів
      акредитації та наукових установ, включених
       до Державного реєстру наукових установ,
         яким надається підтримка держави
 
 
----------------------------------------------------------------------------
|N |  Повна назва   |Підпорядкованість|  Місце знаходження  |Термін|
|п/п|   установи    |         |            | дії |
|  |          |         |            |свідо-|
|  |          |         |            | цтва |
|  |          |         |            |(роки)|
|--------------------------------------------------------------------------|
|     Вищі навчальні заклади III та IV рівнів акредитації       |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1. |Державна льотна   |Міністерства   |25005, м. Кіровоград,  |  1 |
|  |академія України  |освіти і науки  |вул. Добровольського, 1 |   |
|  |          |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|2. |Академія державної |Державної    |08201, Київська обл.,  |  2 |
|  |податкової служби  |податкової    |м. Ірпінь, вул. Карла  |   |
|  |України       |адміністрації  |Маркса, 31       |   |
|  |          |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|3. |Вінницький     |Міністерства   |21008, м. Вінниця,   |  2 |
|  |державний аграрний |аграрної     |вул. Сонячна, 3     |   |
|  |університет     |політики України |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|4. |Харківська медична |Міністерства   |61176, м. Харків,    |  1 |
|  |академія      |охорони здоров’я |вул. Корчагінців, 58  |   |
|  |післядипломної   |України     |            |   |
|  |освіти       |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|5. |Луганський     |Міністерства   |91045, м. Луганськ,   |  3 |
|  |державний медичний |охорони здоров’я |кв. 50 років Оборони  |   |
|  |університет     |України     |Луганська, 1      |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|6. |Львівський     |Міністерства   |79010, м. Львів,    |  2 |
|  |державний медичний |охорони здоров’я |вул. Пекарська, 69   |   |
|  |університет     |України     |            |   |
|  |ім. Данила     |         |            |   |
|  |Галицького     |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|7. |Український     |Міністерства   |49600,         |  3 |
|  |державний      |освіти і науки  |м. Дніпропетровськ,   |   |
|  |хіміко-       |України     |пр. Гагаріна, 8     |   |
|  |технологічний    |         |            |   |
|  |університет     |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|8. |Севастопольський  |Міністерства   |99033, м. Севастополь, |  1 |
|  |національний    |палива і     |вул. Курчатова     |   |
|  |інститут ядерної  |енергетики    |            |   |
|  |енергії та     |України     |            |   |
|  |промисловості    |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|9. |Національний    |Міністерства   |01601, м. Київ, бульвар |  3 |
|  |медичний      |охорони здоров’я |Т. Шевченка, 13     |   |
|  |університет     |України     |            |   |
|  |ім. О.О.Богомольця |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|10.|Тернопільська    |Міністерства   |46001, м. Тернопіль,  |  3 |
|  |державна медична  |охорони здоров’я |майдан Волі, 1     |   |
|  |академія ім.    |України     |            |   |
|  |І.Я.Горбачевського |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|11.|Дніпропетровська  |Міністерство   |49044,         |  2 |
|  |державна медична  |охорони здоров’я |м. Дніпропетровськ,   |   |
|  |академія      |України     |вул. Дзержинського, 9  |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|12.|Харківський     |Міністерства   |61022, м. Харків,    |  3 |
|  |державний медичний |охорони здоров’я |пр. Леніна, 4      |   |
|  |університет     |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|13.|Навчально-науковий |Міністерства   |03056, м. Київ,     |  2 |
|  |комплекс "Інститут |освіти і науки  |пр. Перемоги 37,    |   |
|  |прикладного     |України та    |корп. 35        |   |
|  |системного     |Національної   |            |   |
|  |аналізу" в     |академії наук  |            |   |
|  |структурі      |України     |            |   |
|  |"Національного   |         |            |   |
|  |технічного     |         |            |   |
|  |університету    |         |            |   |
|  |України "Київський |         |            |   |
|  |політехнічний    |         |            |   |
|  |інститут"      |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|14.|Подільська     |Міністерство   |32300,         |  1 |
|  |державна      |аграрної     |м. Кам’янець-      |   |
|  |аграрно-технічна  |політики України |Подільський,      |   |
|  |академія      |         |вул. Шевченка, 13    |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|15.|Східноукраїнський  |Міністерство   |91034, м. Луганськ,   |  2 |
|  |національний    |освіти і науки  |вул. Молодіжна, 20 А  |   |
|  |університет     |України     |            |   |
|  |ім. В.Даля     |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|16.|Український     |Міністерство   |33001, м. Рівне,    |  2 |
|  |державний      |освіти і науки  |вул. Соборна, 11    |   |
|  |університет     |України     |            |   |
|  |водного       |         |            |   |
|  |господарства та   |         |            |   |
|  |природокористування |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|17.|Вищий заклад    |         |03115, м. Київ, бульвар |  1 |
|  |освіти       |         |Академіка Вернадського, |   |
|  |"Європейський    |         |16 В          |   |
|  |університет     |         |            |   |
|  |фінансів,      |         |            |   |
|  |інформаційних    |         |            |   |
|  |систем,       |         |            |   |
|  |менеджменту і    |         |            |   |
|  |бізнесу" у формі  |         |            |   |
|  |товариства з    |         |            |   |
|  |обмеженою      |         |            |   |
|  |відповідальністю  |         |            |   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|               Наукові установи               |
|--------------------------------------------------------------------------|
|18.|Науковий      |Міністерства   |61145, м. Харків,    |  2 |
|  |фізико-       |освіти і науки  |вул. Новогородського, 1 |   |
|  |технологічний    |України,     |            |   |
|  |центр        |Національної   |            |   |
|  |          |академії наук  |            |   |
|  |          |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|19.|Інститут      |Академії     |04060, м. Київ,     |  3 |
|  |педагогіки і    |педагогічних   |вул. Максима      |   |
|  |психології     |наук України   |Берлинського, 9     |   |
|  |професійної освіти |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|20.|Інститут      |Академії     |4053, м. Київ,     |  3 |
|  |педагогіки     |педагогічних   |вул. Артема, 52-д    |   |
|  |          |наук України   |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|21.|Інститут засобів  |Академії     |04053, м. Київ,     |  2 |
|  |навчання      |педагогічних   |вул. Артема, 52 Д    |   |
|  |          |наук України   |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|22.|Український     |Академії     |01032, м. Київ, бульвар |  1 |
|  |науково-методичний |педагогічних   |Т. Шевченка 27 а,    |   |
|  |центр практичної  |наук України та |к. 305         |   |
|  |психології і    |Міністерства   |            |   |
|  |соціальної роботи  |освіти і науки  |            |   |
|  |          |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|23.|Інститут гігієни  |Академії     |02660, м. Київ,     |  3 |
|  |та медичної     |медичних наук  |вул. Попудренка, 50   |   |
|  |екології      |України     |            |   |
|  |ім. О.М.Марзеєва  |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|24.|Інститут медицини  |Академії     |01033, м. Київ,     |  3 |
|  |праці        |медичних наук  |вул. Саксаганського, 75 |   |
|  |          |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|25.|Інститут      |Академії     |03057, м. Київ,     |  3 |
|  |фармакології та   |медичних наук  |вул. Ежена Потьє, 14  |   |
|  |токсикології    |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|26.|Інститут      |Академії     |01601. м. Київ,     |  3 |
|  |травматології та  |медичних наук  |вул. Воровського, 27  |   |
|  |ортопедії      |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|27.|Інститут      |Академії     |04050, м. Київ,     |  3 |
|  |нейрохірургії    |медичних наук  |вул. Мануїльського, 32 |   |
|  |ім. акад.      |України     |            |   |
|  |А.П.Ромоданова   |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|28.|Інститут фізики   |Національної   |83114, м. Донецьк-114, |  3 |
|  |гірничих процесів  |академії наук  |вул. Р.Люксембург, 72  |   |
|  |          |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|29.|Український     |Національної   |03028, м. Київ, проспект|  3 |
|  |науково-дослідний  |академії наук  |Науки, 37        |   |
|  |гідрометеорологічний|України та    |            |   |
|  |інститут      |Міністерства   |            |   |
|  |          |екології України |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|30.|Центр досліджень  |Національної   |01032, м. Київ, бульвар |  3 |
|  |науково-технічного |академії наук  |Т. Шевченка, 60     |   |
|  |потенціалу та    |України     |            |   |
|  |історії науки    |         |            |   |
|  |ім. Г.М.Доброва   |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|31.|Інститут проблем  |Національної   |65044, м. Одеса,    |  2 |
|  |ринку та      |академії наук  |Французький бульвар, 29 |   |
|  |економіко-     |України     |            |   |
|  |екологічних     |         |            |   |
|  |досліджень     |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|32.|Міжнародний центр  |Національної   |04053, м. Київ,     |  2 |
|  |"Інститут      |академії наук  |вул. Кудрявська, 10 Г  |   |
|  |прикладної оптики" |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|33.|Національний    |Національної   |01030, м. Київ,     |  2 |
|  |науковий центр з  |академії наук  |вул. Володимирська, 54 |   |
|  |медико-біологічних |України     |            |   |
|  |проблем       |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|34.|Інститут світової  |Національної   |01030, м. Київ,     |  2 |
|  |економіки і     |академії наук  |вул. Леонтовича, 5   |   |
|  |міжнародних     |України     |            |   |
|  |відносин      |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|35.|Карадазький     |Національної   |98188, АР Крим,     |  1 |
|  |природний      |академії наук  |м. Феодосія,      |   |
|  |заповідник     |України     |п. Курортне,      |   |
|  |          |         |вул. Науки, 24     |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|36.|Експериментальне  |Національної   |98688, АР Крим, с.м.т. |  1 |
|  |відділення     |академії наук  |Кацивелі,        |   |
|  |Морського      |України     |вул. Шулейкіна, 9    |   |
|  |гідрофізичного   |         |            |   |
|  |інституту      |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|37.|Південний науковий |Національної   |65044, м. Одеса-44,   |  1 |
|  |центр        |академії наук  |Удільний провулок, 6  |   |
|  |          |України та    |            |   |
|  |          |Міністерства   |            |   |
|  |          |освіти і науки  |            |   |
|  |          |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|38.|Миколаївський    |Української   |57217, с. Полігон,   |  1 |
|  |інститут      |академії     |Миколаївська обл.,   |   |
|  |агропромислового  |аграрних наук  |Жовтневий р-н,     |   |
|  |виробництва     |         |вул. Центральна, 17   |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|39.|Одеський інститут  |Української   |67667, с.м.т.      |  2 |
|  |агропромислового  |академії     |Хлібодарське, Одеська  |   |
|  |виробництва     |аграрних наук  |обл., Біляївський р-н, |   |
|  |          |         |вул. Маякська дорога, 1 |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|40.|Південний філіал  |Української   |97513, АР Крим, с.м.т. |  2 |
|  |Інституту      |академії     |Гвардійське,      |   |
|  |сільсько-      |аграрних наук  |Сімферопольський р-н,  |   |
|  |господарської    |         |вул. Карла Маркса, 107 |   |
|  |мікробіології    |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|41.|Донецький інститут |Української   |85063, Донецька обл.,  |  1 |
|  |агропромислового  |академії     |Ясинуватський р-н,   |   |
|  |виробництва     |аграрних наук  |с. Піски,        |   |
|  |          |         |вул. Стадіонна, 15   |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|42.|Український     |Міністерства   |07402, Київська обл.,  |  2 |
|  |інститут      |аграрної     |вул. Бровари,      |   |
|  |сільсько-      |політики України |вул. Воїнів-      |   |
|  |господарських    |         |інтернаціоналістів, 5  |   |
|  |аерофотогеодезичних |         |            |   |
|  |вишукувань     |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|43.|Український     |Міністерства   |84500, м. Артемівськ,  |  2 |
|  |науково-дослідний  |аграрної     |Донецька обл.,     |   |
|  |інститут соляної  |політики України |вул. Артема, 35     |   |
|  |промисловості    |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|44.|Українське     |Міністерства   |03680, м. Київ,     |  1 |
|  |державно-      |аграрної     |Солом’янська пл., 2   |   |
|  |кооперативне    |політики України |            |   |
|  |проектно-      |         |            |   |
|  |вишукувальне та   |         |            |   |
|  |науково-дослідне  |         |            |   |
|  |об’єднання     |         |            |   |
|  |"УкрНДІагропроект" |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|45.|Донецький      |Міністерства   |83048, м. Донецьк,   |  3 |
|  |державний      |палива та    |вул. Артема, 157    |   |
|  |науково-дослідний, |енергетики    |            |   |
|  |проектно-      |України     |            |   |
|  |конструкторський та |         |            |   |
|  |експериментальний  |         |            |   |
|  |інститут      |         |            |   |
|  |комплексної     |         |            |   |
|  |механізації шахт  |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|46.|Державний      |Міністерства   |86108, м. Макіївка,   |  3 |
|  |Макіївський     |палива та    |Донецької обл.,     |   |
|  |науково-дослідний  |енергетики    |вул. Лихачова, 60    |   |
|  |інститут з безпеки |України     |            |   |
|  |роботи в гірничій  |         |            |   |
|  |промисловості    |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|47.|Державне      |Міністерства   |61003, м. Харків,    |  3 |
|  |підприємство    |палива та    |провулок Кузнечний, 2  |   |
|  |"Харківський    |енергетики    |            |   |
|  |науково-дослідний  |України     |            |   |
|  |інститут      |         |            |   |
|  |комплексної     |         |            |   |
|  |автоматизації"   |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|48.|Державний      |Міністерства   |04213, м. Київ, проспект|  2 |
|  |науково-інженерний |палива та    |Героїв Сталінграду,   |   |
|  |центр систем    |енергетики    |64/56          |   |
|  |контролю та     |України     |            |   |
|  |аварійного     |         |            |   |
|  |реагування     |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|49.|Державне      |Міністерства   |84121, м. Слов’янськ,  |  2 |
|  |підприємство    |палива та    |Донецька обл.,     |   |
|  |"Науково-дослідний |енергетики    |вул. Генерала Батюка, 22|   |
|  |інститут високих  |України     |            |   |
|  |напруг"       |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|50.|Донецький      |Міністерства   |83048, м. Донецьк,   |  2 |
|  |науково-дослідний  |палива та    |вул. Артема, 114    |   |
|  |вугільний інститут |енергетики    |            |   |
|  |          |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|51.|Відкрите      |Міністерства   |61003, м. Харків,    |  2 |
|  |акціонерне     |палива та    |пров. Дубового, 6/4   |   |
|  |товариство     |енергетики    |            |   |
|  |"Турбогаз"     |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|52.|Державне      |Міністерства   |84601, Донецька обл.,  |  1 |
|  |підприємство    |палива та    |м. Горлівка,      |   |
|  |"Комплексний    |енергетики    |пр. Леніна, 2      |   |
|  |науково-дослідний  |України     |            |   |
|  |та         |         |            |   |
|  |проектно-      |         |            |   |
|  |конструкторський  |         |            |   |
|  |інститут з     |         |            |   |
|  |проблем       |         |            |   |
|  |Центрального    |         |            |   |
|  |району Донбасу"   |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|53.|Державне відкрите  |Міністерства   |91017, м. Луганськ,   |  1 |
|  |акціонерне     |палива та    |вул. Оборонна, 34    |   |
|  |товариство     |енергетики    |            |   |
|  |"Науково-дослідний |України     |            |   |
|  |та проектно-    |         |            |   |
|  |конструкторський  |         |            |   |
|  |інститут      |         |            |   |
|  |"Вуглемеханізація" |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|54.|Державне      |Міністерства   |51918,         |  1 |
|  |підприємство    |палива та    |Дніпропетровська обл., |   |
|  |"Лабораторія    |енергетики    |м. Дніпродзержинськ,  |   |
|  |великомасштабних  |України     |вул. П.Морозова, 1   |   |
|  |гідравлічних і   |         |            |   |
|  |геотехнічних    |         |            |   |
|  |досліджень"     |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|55.|Державне      |Міністерства   |10005, м. Житомир,   |  3 |
|  |підприємство    |промислової   |вул. Черняховського, 109|   |
|  |"Науково-дослідний |політики України |            |   |
|  |інститут      |         |            |   |
|  |радіосистем"    |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|56.|Державне      |Міністерства   |03062, м. Київ,     |  3 |
|  |підприємство    |промислової   |вул. Туполєва, 1    |   |
|  |"Авіаційний     |політики України |            |   |
|  |науково-технічний  |         |            |   |
|  |комплекс      |         |            |   |
|  |ім. О.К.Антонова"  |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|57.|Український     |Міністерства   |61002, м. Харків,    |  2 |
|  |державний      |промислової   |вул. Дарвіна, 20    |   |
|  |науково-дослідний  |політики України |            |   |
|  |інститут металів  |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|58.|Державне      |Міністерства   |49089,         |  1 |
|  |акціонерне     |промислової   |м. Дніпропетровськ,   |   |
|  |товариство "КБ   |політики України |вул. Будівельників, 34 |   |
|  |"Дніпровське"    |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|59.|Державне      |Міністерства   |03057, м. Київ,     |  2 |
|  |підприємство    |промислової   |пр. Перемоги, 49/2   |   |
|  |"Науково-технічний |політики України |            |   |
|  |центр        |         |            |   |
|  |Артилерійсько-   |         |            |   |
|  |стрілецького    |         |            |   |
|  |озброєння"     |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|60.|Відкрите      |Міністерства   |41100, м. Шостка,    |  1 |
|  |акціонерне     |промислової   |сумська обл.,      |   |
|  |товариство     |політики України |вул. Гагаріна, 1    |   |
|  |"Науково-дослідний |         |            |   |
|  |інститут магнітних |         |            |   |
|  |носіїв інформації" |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|61.|Науково-дослідний  |Міністерства   |65078, м. Одеса,    |  1 |
|  |інститут "Шторм"  |промислової   |вул. Терешкової, 27   |   |
|  |          |політики України |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|62.|Відкрите      |Міністерства   |65031, м. Одеса,    |  1 |
|  |акціонерне     |промислової   |вул. Хімічна, 2     |   |
|  |товариство     |політики України |            |   |
|  |"Науково-дослідний |         |            |   |
|  |інститут      |         |            |   |
|  |спеціальних     |         |            |   |
|  |способів лиття"   |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|63.|Державний      |Міністерства   |03110, м. Київ,     |  1 |
|  |науково-дослідний  |промислової   |вул. Механізаторів, 9  |   |
|  |інститут      |політики України |            |   |
|  |санітарної техніки |         |            |   |
|  |і обладнання    |         |            |   |
|  |будівель та споруд |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|64.|Відкрите      |Міністерства   |79026, м. Львів,    |  1 |
|  |акціонерне     |промислової   |вул. Персенківка, 10  |   |
|  |товариство     |політики України |            |   |
|  |"Український    |         |            |   |
|  |інститут      |         |            |   |
|  |автобусо-тролейбусо-|         |            |   |
|  |будування"     |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|65.|Відкрите      |Міністерства   |61051, м. Харків,    |  1 |
|  |акціонерне     |промислової   |провулок Тургенівський, |   |
|  |товариство     |політики України |1 А           |   |
|  |"Авіаконтроль"   |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|66.|Відкрите      |Міністерства   |87535, м. Маріуполь,  |  1 |
|  |акціонерне     |промислової   |Донецька обл, пл.    |   |
|  |товариство     |політики України |Машинобудівельників, 1 |   |
|  |"Головний      |         |            |   |
|  |спеціалізований   |         |            |   |
|  |конструкторсько-  |         |            |   |
|  |технологічний    |         |            |   |
|  |інститут"      |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|67.|Український     |Міністерства   |84102, м. Слов’янськ,  |  1 |
|  |науково-дослідний  |промислової   |Донецька обл.,     |   |
|  |інститут      |політики України |вул. Карпинського, 2 А |   |
|  |металургійного   |         |            |   |
|  |машинобудування   |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|68.|Львівський     |Міністерства   |79060, м. Львів,    |  1 |
|  |науково-дослідний  |промислової   |вул. Наукова, 7     |   |
|  |радіотехнічний   |політики України |            |   |
|  |інститут      |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|69.|Відкрите      |Міністерства   |04073, м. Київ,     |  1 |
|  |акціонерне     |промислової   |Куренівський      |   |
|  |товариство     |політики України |пров., 19/5       |   |
|  |"Український    |         |            |   |
|  |науково-дослідний  |         |            |   |
|  |інститут      |         |            |   |
|  |шкіряно-взуттєвої  |         |            |   |
|  |промисловості    |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|70.|Український     |Міністерства   |51909,         |  1 |
|  |державний      |промислової   |м. Дніпродзеринськ,   |   |
|  |науково-дослідний  |політики України |Дніпропетровська обл., |   |
|  |і проектний     |         |вул. Горобця, 2     |   |
|  |інститут азотної  |         |            |   |
|  |промисловості і   |         |            |   |
|  |продуктів      |         |            |   |
|  |органічного     |         |            |   |
|  |синтезу       |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|71.|Державне      |Державного    |03680, м. Київ,     |  3 |
|  |підприємство    |комітету зв’язку |вул. Солом’янська, 13  |   |
|  |"Український    |та        |            |   |
|  |науково-дослідний  |інформатизації  |            |   |
|  |інститут зв’язку"  |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|72.|Український     |Державного    |65026, м. Одеса,    |  3 |
|  |науково-дослідний  |комітету зв’язку |вул. Буніна, 31     |   |
|  |інститут радіо і  |та        |            |   |
|  |телебачення     |інформатизації  |            |   |
|  |          |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|73.|Одеський      |Державний    |65026, м. Одеса,    |  3 |
|  |науково-дослідний  |комітет зв’язку |вул. Буніна, 23     |   |
|  |інститут зв’язку  |та        |            |   |
|  |          |інформатизації  |            |   |
|  |          |України     |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|74.|Відкрите      |Державний    |03110, м. Київ,     |  2 |
|  |акціонерне     |комітет зв’язку |вул. Солом’янська, 3  |   |
|  |товариство     |та        |            |   |
|  |"Український    |інформатизації  |            |   |
|  |інститут по     |України     |            |   |
|  |проектуванню    |         |            |   |
|  |засобів та споруд  |         |            |   |
|  |зв’язку       |         |            |   |
|  |"ДІПРОЗВ’ЯЗОК"   |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|75.|Науково-дослідний  |Міністерство   |01030, м. Київ,     |  2 |
|  |інститут праці і  |праці та     |вул. І.Франка, 15    |   |
|  |зайнятості     |соціальної    |            |   |
|  |населення      |політики України |            |   |
|  |          |і НАН України  |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|76.|Національний    |Міністерство   |04060, м. Київ,     |  2 |
|  |науково-дослідний  |праці і     |вул. Вавілових, 13   |   |
|  |інститут охорони  |соціальної    |            |   |
|  |праці        |політики України |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|77.|Український     |Української   |04080, м. Київ,     |  3 |
|  |науково-дослідний  |державної    |вул. Костянтинівська, 68|   |
|  |та проектно-    |корпорації    |            |   |
|  |конструкторський  |промисловості  |            |   |
|  |інститут      |будівельних   |            |   |
|  |будівельних     |матеріалів    |            |   |
|  |матеріалів та    |"Укрбудматеріали"|            |   |
|  |виробів       |         |            |   |
|---+--------------------+-----------------+------------------------+------|
|78.|Науково-дослідний  |Державна     |08201, м. Ірпінь,    |  1 |
|  |інститут      |податкова    |Київська обл.,     |   |
|  |фінансового права  |адміністрація  |вул. Карла Маркса, 31  |   |
|  |          |України,     |            |   |
|  |          |Академія     |            |   |
|  |          |правових наук  |            |   |
|  |          |України     |            |   |
----------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОН України
                   26.12.2003 N 864
 
 
               ПЕРЕЛІК
       наукових установ, які пройшли державну
        атестацію та віднесені до категорії:
 
 
-------------------------------------------------------------------
|N | Повна назва установи | Місце знаходження |Рейтинг|Категорія|
|п/п|            |          |    |     |
|---+-----------------------+-------------------+-------+---------|
|1. |Комунальне підприємство|01001, м. Київ,  | 322 |  Б   |
|  |"Науково-дослідний   |вул. Хрещатик, 32 А|    |     |
|  |інститут        |          |    |     |
|  |соціально-економічних |          |    |     |
|  |проблем міста"     |          |    |     |
|---+-----------------------+-------------------+-------+---------|
|2. |Відкрите акціонерне  |02133, м. Київ,  | 342 |  Б   |
|  |товариство "Український|вул. Кутузова, 18/7|    |     |
|  |науково-дослідний   |          |    |     |
|  |інститут паперу"    |          |    |     |
|---+-----------------------+-------------------+-------+---------|
|3. |Відкрите акціонерне  |79059, м. Львів,  | 187 |  Г   |
|  |товариство       |вул. Плугова, 6  |    |     |
|  |"Науково-дослідний   |          |    |     |
|  |інститут прикладної  |          |    |     |
|  |акустики"       |          |    |     |
|---+-----------------------+-------------------+-------+---------|
|4. |Відкрите акціонерне  |49050,       | 266 |  В   |
|  |товариство       |м. Дніпропетровськ,|    |     |
|  |"Дніпропетровський   |пр. Гагаріна, 115 |    |     |
|  |науково-дослідний   |          |    |     |
|  |інститут будівельного |          |    |     |
|  |виробництва"      |          |    |     |
|---+-----------------------+-------------------+-------+---------|
|5. |Інститут законодавчих |01001, м. Київ,  | 215 |  В   |
|  |передбачень і правової |вул. Хрещатик, 7/11|    |     |
|  |експертизи       |          |    |     |
-------------------------------------------------------------------
Щодо санкцій проти Анголи


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент валютного регулювання
               Л И С Т
         07.04.2003 N 3-110/1544-2526
                   Територіальним управлінням
                   Національного банку України
                   Операційному управлінню НБУ
                   Банкам України
 
          Щодо санкцій проти Анголи
 
   Національний банк України доводить для керівництва в роботі,
що  відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від
24.02.2003 N 239 ( 239-2003-п ) визнано такою, що втратила
чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15.06.99 N 1044
( 1044-99-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо
Анголи".
   Доведіть зазначену інформацію до відома клієнтів.
 
 Перший заступник Голови                А.П.Яценюк
 Про порядок опрацювання доповідних записок територіальних управлінь державної судової адміністрації за підсумками роботи впродовж звітних періодів

       ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
             29.09.2003 N 7
 
 { Розпорядження втратило чинність на підставі Наказу Державної
                      судової адміністрації
  N 77 ( v0077750-07 ) від 08.08.2007 }
 
      Про порядок опрацювання доповідних записок
      територіальних управлінь державної судової
      адміністрації за підсумками роботи впродовж
             звітних періодів
 
 
   З метою своєчасного реагування на проблеми судів загальної
юрисдикції  та  територіальних  управлінь  державної  судової
адміністрації,  а  також постійного вдосконалення аналітичної
роботи:
 
   1. Першому заступнику Голови Державної судової адміністрації
України В.В. Костицькому, заступникам Голови Державної судової
адміністрації   Л.В.  Богданову,  О.В.  Гашицькому   та
I.I. Балаклицькому  відповідно  до  розподілу  функціональних
обов’язків:
 
   1.1 організувати та контролювати систематичне і своєчасне
вивчення доповідних записок територіальних управлінь державної
судової адміністрації (далі - доповідних записок);
 
   1.2 визначити працівників, відповідальних  за  аналітичну
роботу по кожному напрямку діяльності органів державної судової
адміністрації, та  доручити  їм  проаналізувати  проблеми  і
узагальнити пропозиції, викладені в доповідних записках;
 
   1.3 забезпечити подання аналітичних довідок, складених за
результатами  вивчення  доповідних  записок,  до  відділу
організаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови ДСАУ не
пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом;
 
   1.4 вжити невідкладних заходів щодо усунення  недоліків,
зазначених у доповідних записках, та подати пропозиції Голові ДСАУ
стосовно можливих  шляхів  перспективного  вирішення  проблем
організаційного забезпечення діяльності судів;
 
   1.5 доручити працівникам, відповідальним за аналітичну роботу
певного напрямку, систематично готувати оглядову інформацію з
оцінкою повноти та якості змісту доповідних записок (з наведенням
прикладів незадовільного та найбільш фахового складання доповідних
записок) і надсилати її до територіальних управлінь державної
судової адміністрації для ознайомлення;
 
   1.6 здійснювати планування роботи  галузевих  підрозділів
Державної судової адміністрації України з урахуванням слушних
пропозицій  територіальних  управлінь  державної   судової
адміністрації, викладених у доповідних записках.
 
 Голова Державної судової
 адміністрації України                 В.КарабаньЩодо процентної ставки за кредитами «овернайт»

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
         Департамент монетарної політики
 
           П О В І Д О М Л Е Н Н Я
 
         06.11.2003 N 14-101/3220-8130
 
                   Начальникам територіальних
                   управлінь НБУ
                   Операційному управлінню
                   НБУ,
                   Центральній розрахунковій
                   палаті НБУ,
                   Банкам
 
 
   Процентна ставка  за кредитами "овернайт", які надаються
шляхом рефінансування 06.11.2003 р. визначається у розмірі 8.00 %
річних.
 
   Заявки на отримання кредитів "овернайт" необхідно подати в
електронному   вигляді   засобами   програмно-технологічного
забезпечення "Кредитний тендер".
 
 Перший заступник Голови                А.П.Яценюк
Щодо анулювання ліцензії з постачання природного газу, виданої ТОВ «РЕГІОН-РЕСУРС»


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
            02.07.2003 N 636
 
   Щодо анулювання ліцензії з постачання природного газу,
          виданої ТОВ "РЕГІОН-РЕСУРС"
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та Указу Президента України
від 14 березня 1995 р. N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо
забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики  України"  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   Анулювати на підставі заяви ліцензіата ліцензію від 26 липня
2002 р. АА N 323740 на право провадження господарської діяльності
з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, видану
Товариству з   обмеженою   відповідальністю  "РЕГІОН-РЕСУРС"
( v0618227-02 ), код ЄДРПОУ 31340269, м. Харків, пр-т Правди, 10,
к. 22.
 
 Голова Комісії                      Ю.Продан